حسابرسی صورتهای مالی و بازرس قانونی

4 آوریل 2021
کدام استانداردهای حسابرسی تغییر خواهند کرد | مقایسه شکل گزارش حسابرس فعلی و تجدید نظر شده | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل

تغييرات در گزارش حسابرس

تغييرات در گزارش حسابرس | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل (استاندارد حسابرسی ۷۰۱) مقدمه: پيش نويس استانداردهاي حسابرسی مربوط به گزارش حسابرس […]
21 نوامبر 2020
تمدید گزارشات حسابرسی برای ارسال سازمان امور مالیاتی 1399

تمدید گزارشات حسابرسی برای ارسال سازمان امور مالیاتی ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی تمدید مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹ | اطلاعیه تمدید گزارشات حسابرس | تمدید […]
ورود و عضویت