استاندارد حسابرسی 701

4 آوریل 2021
کدام استانداردهای حسابرسی تغییر خواهند کرد | مقایسه شکل گزارش حسابرس فعلی و تجدید نظر شده | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل

تغييرات در گزارش حسابرس

تغييرات در گزارش حسابرس | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل (استاندارد حسابرسی ۷۰۱) مقدمه: پيش نويس استانداردهاي حسابرسی مربوط به گزارش حسابرس […]
ورود و عضویت